Informacje organizacyjne

Zasady zaliczenia

Podstawą zaliczenia są punkty, które można uzyskać z 2 wejściówek, 2 kolokwiów (z optymalizacji i uczenia maszynowego) oraz 2 raportów (zadanie optymalizacyjne oraz analiza wybranych problemów uczenia maszynowego).

Aby zaliczyć laboratorium należy zdobyć >= 50% punktów w każdym punktowanym zadaniu w trakcie semestru (poza wejściówkami).

Ocena końcowa wyliczona zostanie na podstawie zdobytych punktów. Sumarycznie 50% punktów wystarczy na ocenę dostateczną.

Kolokwia i wejściówki

  • Wejściówki obejmą proste zadania i pytania z aktualnie przerabianego materiału (wykład i laboratoria).
  • Kolokwia odbędą się po zakończeniu 1 i 3 bloku zajęć.
  • Każde kolokwium będzie trwać około 30 minut i składać się z pytań dotyczących przerobionych zajęć lab. i wykładów.
  • Informacje o zagadnieniach i niezbędnych materiałach będą pojawiać się na stronach dotyczących kolejnych zajęć.

Nieobecności

Ponieważ zajęcia mają charakter ćwiczeniowy, bardzo ważna jest obecność na zajęciach.

  • Dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w czasie semestru.
  • Każda kolejna nieusprawiedliwiona nieobecność oznacza obniżenie oceny końcowej o pół oceny.
  • Każde spóźnienie traktowane jest jak połowa nieobecności.
  • Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach, na których otrzymuje się ocenę, powoduje otrzymanie oceny ndst.
  • 30% nieobecności (zarówno usprawiedliwionych, jak i nieusprawiedliwionych) stanowi podstawę do niezaliczenia przedmiotu.

Usprawiedliwienia (lekarskie) należy dostarczyć w ciągu dwóch tygodni od nieobecności (później nieobecność będzie uważana za nieusprawiedliwioną). W tym samym terminie należy uzupełnić braki, w tym zaliczyć wejściówki z zajęć, na których się nie było.

© A. Czoska, M. Komosiński, B. Kroll, A. Kupś, A. Mensfelt, B. Szopka