Zajęcia 2

Wprowadzenie do środowiska programowania w Prologu

Co to jest Prolog?

Prolog to język programowania w logice (PROgrammation en LOGique, PROgramming in LOGic).

http://pl.wikipedia.org/wiki/Prolog_%28j%C4%99zyk_programowania%29

SWI Prolog

Współcześnie jest dostępnych szereg implementacji Prologu, w tym swobodnie dostępne kompilatory Prologu:
np:.

W czasie zajęć będziemy pracować w środowisku SWI-Prolog.

Proszę pobrać plik tego programu z: http://gollem.science.uva.nl/cgi-bin/nph-download/SWI-Prolog/w32pl5643.exe http://gollem.science.uva.nl/cgi-bin/nph-download/SWI-Prolog/w32pl5648.exe

Podstawowym interfejsem w SWI-Prologu jest powłoka.
Jest ona bardzo podobna do powłoki, spotykanej w systemach unixowych, oczywiście z uwzględnieniem specyfiki programowania w Prologu.

Pisanie programu w Prologu

Elementy składniowe programu:

 • atomy: stałe znakowe,
 • niewiadome/szukane (tzw. zmienne logiczne),
 • termy: symbole funkcyjne przyjmujące argumenty

Przykład programu zapisanego w Prologu:

lubi(jan, tatry).
lubi(jan, beskidy).
lubi(jerzy, beskidy).
lubi(jerzy, bieszczady).
lubi(józef, sudety).
lubi(justyna, gświętokrzyskie).
bratniadusza(X, Y) :- lubi(X, S), lubi(Y, S), X \= Y.

Program składa się z

 • szeregu klauzul (ang. clause), wyróżniamy:
  • fakty (klauzule proste)
  • reguły (klauzule złożone)
 • oraz celu (ang. goal)

Proszę zapoznać się z wizualizacją działania powyższego programu: http://wazniak.mimuw.edu.pl

Uruchamianie programu

W celu uruchomienia programu należy załadować plik z kodem (rozszerzenie *.pl) w języku Prolog.
Możemy w tym celu wykorzystać polecenie:

 • menu File->Consult… u góry ekranu (a następnie wybieramy plik z katalogu)
 • ręcznie w konsoli wpisujemy predykat consult/1 (skrót [nazwa].)

Operację tę należy powtarzać po każdej modyfikacji kodu.

Programowanie nieklasyczne

Prolog NIE jest klasycznym językiem programowania.

Nie ma w nim:

 • słów kluczowych, (if, for…)
 • brak rozróżnienia we/wy
 • brak funkcji
 • brak zmiennych (klasycznych)
 • brak jawnej sekwencyjności, czy iteracyjności

Prolog dostarcza:

 • metody strukturalizowania informacji, termy
 • programowania deklaratywnego
 • rekurencji, jak metody przetwarzania informacji
 • unifikacji - mechanizmy dopasowywania wzorców
 • rezolucji - metody wnioskowani logicznego
 • strategii sterowania wnioskowaniem

ĆWICZENIA

Ćwiczenie 1: Uruchamianie powłoki

 • Unix/GNU/Linux: Proszę otworzyć okno terminala, np. xterm i uruchomić w nim powłokę SWI przez polecenie swipl (może też być dostepny przez polecenie pl).
 • Windows: Proszę uruchomić za pomoc ikony, menu Start, itp.
 • UWAGA: każda „linia kodu” w Prologu musi się kończyć kropką!
 • Proszę sprawdzić działanie systemu pomocy, przez predykaty help., a następnie przeczytać opis do predykatu consult/1.
 • Proszę wyjść z powłoki przez halt.
 • Proszę ponownie uruchomić powłokę SWI. Przy pomocy jakiej kombinacji klawiszy można wyjść z powłoki unixowej - analogiczenie w SWI?

Ćwiczenie 2: Pisanie prostych programów

 • Proszę przyjrzeć się poniższemu, prostemu programowi (klasyczny przykład „Rodzina”).
rodzic(ola,max).
rodzic(tomek,max).
rodzic(tomek,lila).

kobieta(ola).
kobieta(lila).

mezczyzna(tomek).
mezczyzna(max).

Proszę uruchomić wybrany zewnętrzny edytor tekstu (np. Notatnik) i wpisać w nim analogiczny program (dotyczący własnej rodziny). Program należy zapisać w pliku przyklad1.pl

Ćwiczenie 3: Uruchamianie programów

 • W powłoce SWI należy wczytać napisany uprzednio program:
?- [przyklad1].
 • Program jest kompilowany, a zawarta w nim wiedza dodawana do bazy wiedzy dostępnej z powłoki SWI. Można to sprawdzić przy pomocy polecenia:
?- kobieta(X).
 • Po ukazaniu się pierwszej odpowiedzi należy wcisnąć klawisz średnika
;

by wyszukać kolejne dopasowania.

Ćwiczenie 4: Praca z programem

 • Systemowi można teraz zadawać pytania, cele do zrealizowania. Proszę zapoznać się z propozycjami poniższych pytań i zapisać je w Prologu. (przykładowe pytania dotyczą przykładu z ćwiczenia 2):
 • Kto jest mężczyzną?
 • Czy Tomek jest mężczyzną?
 • Czy Smerfus jest mężczyzną?
 • Czy Ola jest rodzicem Max-a?
 • Czyim rodzicem jest Ola?
 • Czy zamiast X można wpisać inny symbol? Jaki?
 • Kto jest rodzicem Max-a?

Ćwiczenie 5: Rozbudowa programu

Proszę rozbudować program do poniższej, analogicznej (co do liczby osób i zależności) formy:

rodzic(ola,max).
rodzic(tomek,max).
rodzic(tomek,lila).
rodzic(max,ania).
rodzic(max,kasia).
rodzic(kasia,radek).

kobieta(ola).
kobieta(lila).
kobieta(kasia).
kobieta(ania).

mezczyzna(tomek).
mezczyzna(max).
mezczyzna(radek).

Czy kolejność wpisywania linii ma znaczenie?

UWAGA: aby dopisane fakty były dostępne dla Prologu, należy go ponownie wczytać!

Jeżeli koniunkcję celów oznaczamy przecinkiem

 ,

to jak zapytać:
 • kto jest matką
 • a kto ojcem Max-a?

Napisz odpowiednie zapytania i sprawdź ich działanie.

Ćwiczenie 6: Reguły

Proszę dopisać poniższe reguły i sprawdzić ich działanie.

 • Proszę zdefiniować reguły opisujące: brata, siostrę, dziadka i babcię. Proszę dokładnie sprawdzić ich działanie.

Proszę się zastanowić nad własnymi regułami opisującymi relacje w rodzinie.

Ćwiczenie 7: Reguły rekurencyjne

Rekurencja jest jednym z podstawowych mechanizmów programowania w Prologu. Proszę się przyjrzeć regułom opisującym przodka:

przodek(X,Y) :-
  rodzic(X,Y).

przodek(X,Z) :-
  rodzic(X,Y),
  przodek(Y,Z).

Te dwie klauzule, w tym przypadku reguły, opisują dokładnie jeden predykat: przodek/2.

Jak zdefiniować potomka, krewnego?

Ćwiczenie 8: Obserwacje

Sprawdzić działanie predykatu listing/0.

Sprawdzić działanie predykatu listing/1:

?- listing(parent).

W sytuacjach kiedy nie interesują nas wartości pewnych szukanych w predykacie, możemy użyć tzw. szukanych anonimowych. Na przykład: „Czy Max ma rodziców?”

?- rodzic(_,max).

Poprawny styl kodowania bardzo wpływa na przejrzystość programów w Prologu. Program w Prologu jest pewną reprezentacją wiedzy, powinien być zrozumiały dla osoby znającej jedynie notację (realcyjną) użytą w Prologu.

Na zakończenie:

?- write('Hello world'), nl.
© A. Czoska, M. Komosiński, B. Kroll, A. Kupś, A. Mensfelt, B. Szopka